domingo, 7 de diciembre de 2008

A DENUNCIA DA UDNG PERANTE O XULGADO DE CORCUBIOM (PARA A SRTA PERMUY, SE TOURIÑO ME MATA) [Retirado do CMI Galiza - Galiza Indymedia o 6-12-2008](iv)

A DENUNCIA DA UDNG PERANTE O XULGADO DE CORCUBIOM (PARA A SRTA. PERMUY, SE TOURINHO ME MATA))...
Fernando Santamaría Lozano, representante legal da UDNG , 02.12.2008, (Id: 17777)

O texto íntegro da denuncia presentada hoje (2 de Decembro do 2002) no julgado de Corcubiom.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº! DE CORCUBIÓN. Avenida de Viña s/n 15130 Corcubión. 

COMPARECENCIA 

Nombre y apellidos: FERNANDO SANTAMARÍA LOZANO 
D.N.I. / Pasaporte: 32427849B 
Naturaleza: MONTEVIDEO (URUGUAY) 
Fecha de nacimiento: 18/05/1958 
Hijo de ANGEL y MARIA TERESA 
Domicilio: RUA DE SAN FRANCISCO 24 2, SANTIAGO DE COMPOSTELA, también QUILMAS n. 44, Carnota. 
TEL. 649230655 

En CORCUBIÓN, a 2 de Diciembre de 2008.- 

Perante a Sra. Xuiza de Instrucción e de min, Secretario Judicial, comparece a persoa arriba identificada, quen, previamente informada dos seus dereitos constitucionais e das obrigas que lle impón a Lei de Axuizamento Criminal e feitas as prevencións legais pertinentes, manifesta o seguinte: 

Que comparece ante este Xulgado co obxecto de formular denuncia contra o Sr. Alcalde de Corcubión, Francisco Xavier Lema, do Partido Socialista de Galiza e contra a Conselleira de Pesca da Xunta de Galza, Carme Gallego, polos seguintes feitos: 

O Consello da Xunta do 28 de agosto de 2008 que aprobou o plano de acuicultura de Galiza estabelece ao final do texto que a Consellería de Pesca "promoverá as medidas expropiatorias", feito ratificado tamén pola Organización ecologista ADEGA, Greenpeace e as Plataformas afectadas. Sen embargo, en declaracións emitidas en Radio Nordés da Cadea Ser e como consta noutras declaracións publicadas o 21 de Novembro pola Voz de Galiza de Carballo, o Sr. Lema presenta reiteradamente a adquisición dos terreos como umha "venta" e fixa um prezo de 5 ou 6 euros metro cuadrado. Tampouco consta que houbese publicación no DOG, nin exposición pública no Concello das relazóns de bens e propietarios, nen que se seguira ningún dos trámites fixados na LEF (Lei de Expropiación Forzosa). 

Por todo o anterior o que comparece querería interpor denuncia polo artigo 541 do Código Penal contra os indicados. 

Que non ten a condición de prejudicado, que presenta a denuncia como cidadán e pola S.Sª ("Súa Senhoría") se fai constar que ó inicio da denucia o denunciante manifestou padecer un transtorno de personalidade. 

Co cal se da por rematada a presente comparecencia, que asina o comparecente despois da S.S. e dou fe. 

............................................................................................................... 

O texto do artigo 541 do Código Penal: 

"La autoridad o funcionario público que expropie a una persona de sus bienes fuera de los casos permitidos y sin cumplir los requisitos legales, incurrirá en penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses." 


Caixa dos correios:: f_santamaria@telefonica.net

Comentar artigo >>
flipas
flipas, 02.12.2008 (Id: 12576)
Se iso pasa en corcubión en un caso de corruptela incríble q non virá xamáis, e levo visto cousas... A denuncia é real??

No hay comentarios: